حمایت زنان یمنی از اسرا

هیئت زنان انصارالله یمن با شعار ( اسرای خود را فراموش نمی کنیم) تظاهرات نموده و حمایت خود را از آنان اعلام نمودند.

گروه تظاهرات کننده از جامعه بین الملل و تمام مؤسسات و سازمان های مربوطه تقاضای فعال نمودن پرونده اسرا و روند تبادل اسرا را نمودند و خواستار جدا نمودن این پرونده از تمام حساب ها و معادلات سیاسی شدند.

 زنان یمنی کشورهای متجاوز به رهبری عربستان و تمام سازمان های بین المللی ساکت و خاموش در برابر جنایت های عربستان را مسئول جنایت های صورت گرفته علیه اسرا در زندان های سعودی دانستند.