پوشیدن روسری راهکاری برای مبارزه با اسلام هراسی

رئیس جمهور اتریش – الکساندر فن در بیلن – با اشاره به اینکه زنان حق دارند روسری بپوشند، پیشنهاد کرد که همه زنان باید برای مقابله با اسلام هراسی این کار را انجام دهند.

او که در مقر اتحادیه اروپا در وین و در حضور دانشجویان سخنرانی می کرد گفت: “من معتقدم که زنان حق دارند هرگونه که دوست دارند لباس بپوشند و اگر اسلام هراسی همینگونه ادامه پیدا کند روزی می رسد که ما از همه زنان بخواهیم برای مقابله با اسلام هراسی روسری بپوشند”.

شایان ذکر است که این اظهارات درحالی مطرح می شود که بعضی از این کشورها مخالف پوشیدن روسری و یا روبنده توسط زنان مسلمان هستند و برای این که بتوانند آن ها را تحت فشار قرار دهند، قوانینی در این باره وضع کرده اند.