هشدار سازمان ملل متحد : میراث شیعیان در عربستان سعودی رو به نابودی است

به گزارش کارشناس ارشد سازمان ملل در امورسکونتگاه های تاریخی (لیلانی فرحا) به عربستان سعودی در مورد تخریب بناهای تاریخی شیعیان در روستاهای شهر العوامیه (زادگاه شیخ باقر النمر) در استان قطیف در شرق این کشور هشدار داد.

عربستان سعودی به بهانه نوسازی و توسعه روستاهای این مناطق در حال نابودی سکونتگاه های تاریخی-۴۰۰ ساله- در روستای شیعه نشین المسوره در شهر العوامیه است.

این روستا به خاطر شرایط تاریخی و فرهنگی، حسینیه ها و کسب و کار مردمان حائز اهمیت می باشد؛ و نباید نادیده گرفته شوند.

فیلیپین آلستون گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر نیز در مورد تخریب این منطقه و به خطر افتادن وضعیت شغلی و معیشتی مردم شیعه در العوامیه به عربستان هشدار داد.