مجموعه

سازمان ملل

واژه حقوق انسان

درسازمان ملل در ژنو ساختمانى مخصوص براى حقوق انسان در نظر گرفته شده كه بشكل دائرى وباحظور دولتها، سازمانهاى حقوقى…