سازمان جهانی نفی خشونت در پی حوادث خان شیخون سوریه از سازمان ملل متحد خواسته است تا درباره ی این حوادث تحقیق و تفحص کند.

این سازمان با صدور بیانیه ای آورده است: هر روز که می گذرد اخبار رسیده درباره ی سوریه از عمق فاجعه و مصیبتی حکایت می کند که ملت سرکوب شده ی آن سامان، کشتار و جنگ خونینی که حدود شش سال در سوریه جریان دارد را با تمام وجودِ خود لمس و تجربه می کنند و در نتیجه ی همین کشتارها، ملت جنگ زده ی سوریه کینه ی جامعه ی جهانی را که هیچ واکنشی در قضیه ی سوریه از خود نشان نمی دهد و برای فرو خواباندن شعله جنگ و جلوگیری از کشتارها که جان هزاران نفر را تا کنون گرفته است اقدام نمی کند، در سینه ی خود می پرورانند.

سازمان جهانی نفی خشونت اطلاع یافته است که در خان شیخون واقع در شمال سوریه ده ها تن کشته شده اند و این مایه ی اندوه و نگرانیِ فراوان است. این سازمان مانند همیشه جنایات خونباری را که مردم بی دفاع را هدف قرار می دهد به شدت محکوم می کند؛ جنایتی که طرف های منازعه بی توجه به احکام آسمانی و قوانین انسانی که حکم می کند مردم بی دفاع باید از پیامدهای جنگ و عملیات نظامی دور بمانند، مرتکب می شوند.

بنابر گزارش های رسانه های گوناگون، طرف های جنگ مسلحانه در سوریه از سلاح های شیمیایی که جامعه ی بین المللی آنها را تحریم و ممنوع کرده استفاده کرده اند و با این ابزارها جان کودکان، زنان و سالخوردگان را گرفته اند، اما این گزارش ها از طرفی که این سلاح ها را به کار برده نام نبرده است.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت اقدام سازمان ملل متحد به تشکیل یک کمیته ی مستقل و بی طرف برای تحقیق و تفحص در قضیه ی خان شیخون تأکید دارد و از این رهگذر می خواهد تا سازمان های مربوط در اسرع وقت درباره ی ابهامات فاجعه ی مورد نظر تحقیق و تفحص شفاف و پیراسته از غرض ورزی انجام دهند و طرفی را که نسبت به مردم بی دفاع مرتکب این جنایت شده است محکوم کنند.

سازمان جهانی نفی خشونت در بیانیه ی خود تأکید کرده است: باید اوضاع جاری در سوریه به مصالحه و سامان یافتن حقیقی میان تمام طرف های منازعه رسانده شود و تفاهم حاکم گردد تا از این طریق قواعدی روشمند جریان یابد و از کشتار و خونریزی جاری در این کشور جلوگیری شود و همه در مقابل نقشه ی راه حقیقی قرار گیرند و امنیت و ثبات مطلوب به ملت سوریه باز گردد.

این سازمان همبستگی و همراهی خود را با بازماندگان قربانیان اعلام می دارد و شفای عاجل مجروحان را از خدای متعال مسئلت می نماید.