جزایر تیران وصنافیر

یک دادگاه مصرى، حکم دادگاه عالى مصر را در مورد جزایر تیران وصنافیر لغو کرد، وعمل به حکم اول که پیش از قطع روابط مصر وعربستان صادر شده بود، الزامى دانست، این دو جزیره جهت تعیین مرز بین دوکشور وطى یک معامله زیرمیزى بین دو دولت به عربستان واگذار شده بود. این عمل بامخالفت سیاستمدران وشخصیتهاى مستقل حقوقى روبرو شده بود.
اکنون وپس از دیدار رهبران دو کشوریک دادگاه مصرى، حکم دادگاه عالى مصر را در مورد جزایر تیران وصنافیر لغو کرد، وعمل به حکم اول که پیش از قطع روابط مصر وعربستان صادر شده بود، الزامى دانست، این دو جزیره جهت تعیین مرز بین دوکشور وطى یک معامله زیرمیزى بین دو دولت به عربستان واگذار شده بود. این عمل بامخالفت سیاستمدران وشخصیتهاى مستقل حقوقى روبرو شده بود.
اکنون وپس از دیدار رهبران دو کشور در اردن، بار دیگر این جزایر به عربستان واگذار مى شود. در اردن، بار دیگر این جزایر به عربستان واگذار مى شود.