سازمان جهانی نفی خشونت: جنگ و کشتار در یمنِ خونین پیکر باید متوقف و گفتگوی صلح و آشتی شروع شود

در پی ادامه یافتن اقدامات مرگبار و خونین بر ضد مردم یمن، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد که نسخه ای ارسالی برای پایگاه خبری دیده بان شیعه، است آمده:

سازمان جهانی نفی خشونت با کمال تأسف و نگرانی فراوان رخدادهای جاری در کشور یمن را دنبال می کند. این اندوه و نگرانی زمانی افزون تر می شود که قشر بزرگِ زیان دیده از این مصیبت ها و رنج ها مردم بی دفاع هستند که همه روزه از داخل و خارج از کشور آماج جنایات و مصیبت ها قرار می گیرند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت نسبت به گسترده شدن روزافزون سایه ی شوم و تاریک جنگ بر سر ملت یمن و بالا گرفتن مشکلات و رنج های این ملت سخت نگران است، به ویژه این که کسانی بر طبل فتنه و ادامه ی جنگ می نوازند و این تنور را شعله ور می کنند.

در حالی که بسیاری از طرف های داخلی و خارجی خواستار پایان دادن جنگ و خاموش کردن آتش فتنه و رهانیدن مردم بی دفاع از چنگال خونریز و خانمان برانداز جنگی که شعله های آن تر و خشک و هستیِ مردم را یکجا می سوزاند و همچنان جان می ستاند، هستند، صدای زشت و نکوهیده ای با انگیزه های انتقامجویی، کینه ورزی و ایجاد نفرت، بانگ و نعره ی ادامه ی جنگ را پیاپی سر می دهد و نسبت به رنج و دردِ ملت سرکوب شده ی یمن هیچ توجهی ندارد.

در پایان بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت از طرف های منازعه و در حال جنگ می خواهد همداستان و همصدا دامنه ی این جنگ را برچینند؛ جنگ وحشیانه و بی رحمی که همه روزه از مردم بی گناه و خرد و کلان یمن قربانی می گیرد.

همچنین از کشورهای ائتلافِ شرکت کننده در جنگ می خواهد عملیات و حملات هوایی را که جان هزاران انسان را می گیرد متوقف کنند.