امتها بازیچه هستند !

کتابى است بانام عربى (لعبه الامم) نوشته مایلزکوبلاند جاسوس امریکائى که باهمکارى با برخى زمامداران انقلابى خاورمیانه، مانند جمال عبد الناصر، امتهائى را به بازى گرفته وسیاست ستیزجویانه امریکا در منطقه را باروش انقلابى وعکسى به اجرا گذاردند.

نخست به واژه عربى نام کتاب به پردازم:

قسمت اول آن، أمم، جمع امت است، ونویسنده در این کتاب روشهاى بکارگرفته از سوى دولت امریکا را براى به بازى گرفتن عربهارا بیان کرده است.

درلغت نامه ها امت یعنى آن مردمى که درافکار واندیشه ها وجه مشترکى دارند، این تعریف شامل عربها بشکل عام مى شود، البته هنگامیکه ملى گرائى مطرح باشد.

اسلام فرقی بین عرب وغیر ان نگذاشته است ولى هستند کسانى که نژاد پرستى را اصل مسلم براى خود انتخاب کرده واند ونژادى را برنژاد دیگرى ترجیح بدهند، این تصور گاها درقانون اساسى هم رخنه پیدا مى کند، بعنوان مثال در ایران خودمان، باوجود اینکه نظام وقانون اساسى اسلام را تنها مصدر قانون مى داند ولى یک غیر ایرانى (از نظر نژاد) نمى تواند رئیس جمهور شود، ولذا جلال الدین فارسى که نژادا افغانى بود، وافغانى نژادش آریائى نیز هست اما رندان با مطرح کردن این قسمت از قانون مانع به ریاست جمهورى ایشان شدند درسالهاى نخست انقلاب ایران.

بعضى از بزرگان پاسدار مذهب مانند ایت الله فقید سید محمد شیرازى، کتابهائى در این مورد نوشته اند ونژاد پرستى از دیدگاه اسلام را حرام وممنوع دانسته اند.

قسمت دوم آن، بازیچه شدن امتهاست، درترجمه مى توان از تعابیر دیگرى نیز استفاده نمود، به عنوان مثال: بازى با امتها، امتها بازیچه هستند، امتهائى که به بازى گرفته مى شوند، و….

اما متن کتاب:

این کتاب حقیقتا بازى با عرب را به عنوان نژاد وگرایش ملى وقومى انها مد نظر دارد ودرکل صفحات ان متعرض شگردهاى امریکا براى بازى باسرنوشت ملتهارا به بررسى گذارده است.

البته جریان توطئه علیه دکتر مصدق را نیز بیان کرده وگفته است که چگونه امریکائیها باروشهاى (ایاکى اعنى واسمعى یاجاره ( منظورم توائى، اما اى همسایه توگوش کن) بقول عربها) دگرگون جلوه دادن واقعیات، دولت مصدق ومهمتر از همه مصداقیت مصدق را به بازى گرفته وآن را لکه دارساختند.

طبیعى است هرگاه امتى، یا به عبارت دیگر ملتى اصالت فکرى خود را فراموش کند به طبیعت الحال به بازى گرفته مى شود، عربها خصوصیتى ندارند، ماهم هرگاه به نژاد نه مذهب، بیاندیشیم همین بلا برسرما خواهد امد.

مثلا ما به عنوان مسلمان بیش از یک میلیارد وپانصد هزار ملیون هستیم، وهرگاه به عنوان شیعه به حساب بیائیم میشویم هفتصد وپنجاه هزار ملیون ، ولى هنگامى که شدیم ایرانى مى شویم هفتاد ملیون!!

احتمال مى دهم این کتاب به فارسى نیز ترجمه شده است، البته این آموزه در دولتمردان ما مدتهاست رخنه کرده ولى دقیقا نمى دانم کدام رئیس جمهور محترم ما این کتاب را خوانده است که مو به مو در ایران ان را اجرا نموده است؟

آسمان ابوضبى اخرین روز شعبان ١۴٣۵ هجرى