واژه حقوق انسان

درسازمان ملل در ژنو ساختمانى مخصوص براى حقوق انسان در نظر گرفته شده که بشکل دائرى وباحظور دولتها، سازمانهاى حقوقى حق حرف زدن ومتینگ گذاردن دارند، همه خیال مى کنند این ساختمان جهت محاکمه دولتها ست، درحالیکه حقیقتا براى بازى باعواطف واحساسات ملتهاست، زیرا شما مىتوانى از حقوق ملتى سخن بگوئى که دولت متبوع ان موافقت کند، در غیر این صورت نماینده دولت برخواسته وسخنان شمارا قطع و گوینده را از آن سالن اخراج خواهد کرد.

این روش براى کشورهاى اوروپائى اشکالى ندارد چون دولتها تحمل این را دارند که مخالفشان اعتراض داشته باشد، اما کشورهاى خاورمیانه وهرآنچه بنام اسلام است بدون استثناء تحمل ندارند مخالفشان سخن بگوید، ولذا کلا کارعقیم است.

گذشته از آن، هرسازمان حقوقى حق ندارد سخن بگوید، ویا اینکه آنجا حاضر شود، دهها فیلتر وجود دارد تاشما بتوانى به عنوان یک سازمان حقوقى به انجا راه پیدا کنى، وعموما سازمانهائى راه پیدا مى کنند که دولتهائى پارتى انها بشوند.

به عنوان مثال: مؤسسه ایت الله خوئى آنجا وجود دارد، وپارتى ورود این مؤسسه، جناب تونى بلر نخست وزیر اسبق انگلستان است که چون بامرحوم سید تقى خوئى رفاقت داشته است واسطه شده واین مؤسسه توانسته است وارد ان ساختمان بشود.

البته سازمانهاى جدا طلب کشورهاى اسلامى همه وجود دارند چون دولتهائى پشت سر انها هستند وموافقت آنها تحصیل مى شود، مانند جدائى خواهان احواز یا سازمانهائى که ضدیت با سوریه وچین مثلا دارند فورا راه پیدا مى کنند.

هرسازمانى بخواهد راه پیدا کند نخست باید فرمهاى مربوطه را که بیسار هم هستند تهیه وقبل از ماه ۶ میلادى اوراق خود را تقدیم کند تا درسال اینده مطرح شود وچند کشور به او اوکى بدهند.

غیر از آن سالن دائرى شکل سالنهائى وجود دارد که شما بتوانى در انها متینگ برگذار کنى.

و براى هرمتینگ باید سالن اجاره کرده وچند هزار یورو بپردازید تا بتوانید چند کلمه سحن بگوئىد.

ولذا سازمانها پس از طى مراحل سخت تازه مى فهمند که نتوانسته اند سخن بگویند.

ولى ایا باید دست روى دست گذارد یا اینکه باید اقدام نمود، واز این تریبون دروغین استفاده نمود؟

قطعا دومى صحیح است؟

شما بفرمائىد چرا؟

١/ جولاى ٢٠١۴

نویسنده : فضول