در پی حمله و تهاجم نژادپرستانه به مسجد فاتح در کشور کوزوو، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: منابع دولتی و مردمی خبر تهاجم نژادپرستانه به مسجد فاتح در کوزوو را منتشر کردند؛ اقدامی مخاطره آمیز که از زمان پایان یافتن جنگ داخلی در اتحاد یوگسلاوی تاکنون بی سابقه بوده است. این حادثه، نگران کننده و محکوم است و باید ریشه کن و نابود شود.

این سازمان همزمان با محکوم کردن این قبیل اعمال و رفتارِ نژادپرستانه، از دولتمردان کوزوو می خواهد خیلی سریع و بدون فوت وقت با فتنه انگیزان برخورد قاطع کنند و در برابر آنان بایستند؛ گروه های نژادپرستی که در فعالیت گروهی خود حقوق بشر و مسائل اجتماعی را لحاظ نمی کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام نژادپرستانه، فجایعی را که در پی شعله ور شدن جنگ داخلی بین کشورهای یوگسلاوی سابق به وجود آمد و پیامد شوم و مصیبت باری را که بر مردم رفت و مردم بی پناه و بی دفاع زیادی را به کام مرگ فرستاد، در اذهان زنده می کند.

این سازمان همچنین بر اهمیت و ضرورت دور نگاه داشتن چالش ها و منازعات سیاسی از کشوری چند نژادی و دارای ادیان و مذاهب گوناگون تأکید می کند و نسبت به کم کاری و تسامح و تساهل در این مسأله ی حساس هشدار می دهد.