چرا به قطر نگفته اند؟

به گزارش خبرگزارى رویترز: وزارت خارجه امریکا در شگفت است که چرا دولتهاى عربستان سعودى، وامارات، بحرین ومصر تاکنون علت مقاطعه خود را به دولت قطر ابلاغ نکرده اند.
این خبر گذارى مى افزاید: مسؤولین وزارت خارجه امریکا به این مسأله مشکوک شده اند.
چهار دولت متخاصم عربى سالهاى طولانى است که بایکدیگر اختلاف دارند، واینکه اکنون قطر را مسؤول حمایت از تروریستها معرفى کرده اند، مایه شگفت است، با وجود اینکه هیچ یک از تروریستهائى که در کشورهاى مختلف دست به خشونت زده اند، قطرى نیستند!