مشکل أصلى قطر؟

پس از بازگشت امیر قطر به کشورش مطالبى از قول در رسانه هاى خبرى رسمى منتشر شد که با توافقهاى بدست آمده در عربستان بین رئیس جمهورى امریکا و عربستان سعودى متناقض بود.
درمرحله اول قطر منکر این سخنان شد وبه بهانه اینکه ویب سایت خبرگذارى رسمى کشور هک شده است، وپس از چند روز حرفهاى متناقض گونه مسؤولین قطرى ودیگران، وهجوم کم سابقه چند کشور عربى به قطر، معلوم شد جریانى در پیش است.
این نخستین بار نیست که همین ۴ کشور عربى با قطر درگیر شده اند، پیش از این نیز مسائل خلافى بوده است ولى عموماً زیر سبیلى رد شده بود.
اکنون چند فایل باز شده است که تأمل لازم دارد:
١- در قسمتى از ناگفته ها آمده بود که سعودى به ترامپ قولهائى داده بود، وقرار بود مبلغ هنگفتى به امریکا داده شود، تا بدینوسیله چرخش اقتصاد امریکا به حرکت دراید، ناگهان امیر جوان قطر از پرداخت سهم خود سر باز زد وحاضر نشد سهم خودش را مجانا در اختیار امریکا بگذارد، قطر تصمیم گرفت از زیر یوغ عربستان خارج شود، ودرحاشیه قرارنگیرد، لذا از پرداخت مبلغ سهمیه خودش سر باز زد.
٢- درخبرها ایضاً نیامده بود که طرح قدیمی تقسیم خاورمیانه، که از سالها قبل در کنفرانسهاى امریکا مطرح شده بود، بار دیگر مطرح شده است، در این طرح باید بحرین ، کویت وامارات وعمان (با اندکى اختلاف در گفتارها) نیست شود ودر عوض کردستان بزرگ و… ودرنهایت خاورمیانه جدید مطرح شود.
٣- اینکه قطر، همانند عربستان بخواهد هر مدتى یک بار ضوابط بازى را بهم برند، براى عربستان باور کردنى نبود.
۴- اینکه بار دیگر قطر بتواند واسطه خوبى بشود بین بعضى کشورها واسرائیل، وراههاى جا انداختن اسرائیل در خاورمیانه متعدد بشود نیز درجائى بیان نشد.
۵- اینکه یک سناریو جدید براى برقرارى مصالحه بین اعراب (یا واضحتر بگویم کشورهاى اسلامى) واسرائیل نوشته شده، براى خیلی ها غیر مترقبه بود.
۶- ومهمتر از همه، درخبرها نیامده بود که قطر در یک کودتاى نافرجام در عربستان سعودى دست داشته است، ودر صدد تغییر دولت قبیله اى عربستان بوده است.
٧- همچنین در خبرها نیامده بود، مجتهد شخصیت مجهولى که که همواره رازهاى ناگفته از درون خاندان سعودى را برملا مى ساخت، ناگهان خموش شود، وحرفى براى گفتن، رازى براى برملاشدن و.. نداشته باشد.
ولذا، دریک درگیرى جدید که میتواند شکلى باشد، باید حرکتى گیج کننده درخاورمیانه راه بیافتد تا ضوابط بازى سیاست تغییر کرده ونتائج بهترى بدست آید.
قطرتقریباً همان مبلغى که قرار بود به امریکا، از راه سعودى، به پردازد را طى قرار داد جدید متعهد پرداخت شد.
١٢ میلیارد دلار براى خرید ٧٢ فروند جنگنده F15 از امریکا، دقیقاً در زمانى که ترامپ قطر را حامى تروریسم دانست، طى قرارداد رسمى پرداخت بشود.
وروابط بظاهر تیره شده بین امریکا وقطر رسما تحت عنوان مانور مشترک بین دوکشور، از نو باز سازى شد، این مانور با ورود ٢ فروند کشتى نظامى ارتش امریکا به آبهاى قطر والتحاق به مهمترین پایگاه هوائى امریکا صورت گرفت.
ترکیه هم پیمان دیگر امریکا با اعزام بیش از ۵٠٠٠ سرباز به قطر، نقش حافظ امنیت خلیج را ایفا کند.
اکنون برسر صلح با اسرائیل، عربستان وقطررقابت خواهند کرد.
حال چند پرش مطرح است:
چه کسانى از سناریو جدید اطلاع دارند ومأمور به سکوت هستند؟
چه کسانى قرار است ابزار انجام این سناریو باشند؟
چه کشورهائى قرار است در چه کشورهائى ادغام شوند؟
منافع چه کسانى با منافع اسرائیل گره خورده است؟
ودهها پرسش دیگر، شاید پاسخى بیابد. ان شاء الله