یک جوان شیعه در مدغشقر تانزانیا ربوده شد

روز یک شنبه گذشته (١۴/۵/٢٠١٧)  ١۴ مرد مسلح به قبرستان شیعیان درپایتخت تانزانیا  یورش برده و آقاى یانیش اسماعیل را ربوده وبه مکان نامعلومى انتقال داده اند.
این حادثه در حدود ساعت ١١ صبح  هنگامیکه مجلس ختمی برگذار بود اتفاق افتاده است.
خبر وچگونگى حادثه توسط همکاران افتخارى سازمان جهانى دفاع از شیعیان در مطبوعات رسمى مدغشقر منتشر شده است.
این جوان فرزند اقاى دانیل اسماعیل از شخصیتهاى اجتماعى است.