اعتراض سازمان جهانی نفی خشونت در پی منع پوشش اسلامی توسط دولت اتریش

در پی به تصویب رسیدن قانون منع توزیع قرآن و منع زنان مسلمان از پوشیدن نقاب و پوشش اسلامی در اماکن عمومی توسط دولت اتریش، نماینده سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» جهت قانع کردن دولت اتریش به رعایت اصول انسانی و حق برقراری عدالت بین کلیه افراد جامعه، تماس هایی تلفنی با مقامات عالی رتبه دولت اتریش برقرار کرد.

تماس هایی که قبلا برقرار شده بود شامل تماس با دفتر ریاست جمهوری، تماس با برخی از اعضای حزب ملت، حزب اشتراکی و حزب اجتماعی دموکراتیک است.

این قانون دربر گیرنده ی ممنوعیت پوشش اسلامی که کل بدن از جمله صورت زنان را در اماکن عمومی می پوشاند، است.

از ماه اکتبر آینده زنانی که این قانون را رعایت نکنند، تا مبلغ ۱۵۰ یورو جریمه خواهند شد.