۴٠ کشته و٨٠ زخمى در پاراچنار

به گزارش نماینده دیدبان شیعه در پراچنار پاکستان: طى هفته گذشته گروهى از داعش به منطقه پاراچنار، منطقه مرزی پاکستان با افغانستان، به یک مجلس  شیعیان یورش برده وبیش از ۴٠ نفر را کشتتند
در این حادثه بیش از ٨٠ زخمى شدند.