تصویب ممنوعیت برقع و نقاب در مجلس آلمان

مجلس آلمان لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن کارمندان دولت، نظامیان و قاضیان دادگستری آلمان از پوشاندن کامل چهره‌ی خود ممنوع شدند و همچنین چهره‌ی کارمندان دولت “در رابطه با وظایف اداری” آنان باید قابل شناسایی باشد. ساکنان آلمان نیز موظفند در صورت لزوم (مثلا هنگام رأی‌گیری) پوشش خود را کنار بزنند تا هویتشان در مقایسه‌ی چهره با عکس برگه‌ی شناسایی آنان ممکن شود. تعیین هویت افراد از این طریق،  به‌ویژه هنگام صدور اجازه‌ی اقامت برای آنان ضروری است.

به تصویب رسیدن این طرح با آرای احزاب ائتلافی دولت (حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه‌ی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی) بود.

نمایندگان حزب “سبزها” و “چپ‌ها” که در اپوزیسیون هستند، به طرح ممنوعیت برقع و نقاب رأی منفی دادند و آن را “چاپلوسی دولت در برابر عوام فریبان راستگرا” دانستند.

بر اساس مصوبه، امکان سلب “حق رأی” افراد برقع‌پوش منتفی نیست.