مجموعه

گزارش

محدودیت مسلمانان میانمار

به دنبال برخورد غير انساني دولت ميانمار با مسلمانان (منطقه راخين) ومنع جابجائى آنان، هيئتى متشكل از عقلا وحكماى…