مجموعه

سازمان ملل

شیعیان مظلوم بحرین

دربعضى خبرهاى ناگفته امده بود كه ماه گذشته شيخ محمد تقى ذاكرى به نمايندگى از بنياد جهانى ايت الله العظمى شيرازي به…