مرور برچسب

نا_گفته_ها

٢٠٢٠ نزدیک است(!)

در طول تاريخ، عموماً همفكرها وهمكاران هنگام لو رفتن، يكديگر را متهم مى كنند، وبگفته مثل شيرين فارسى: ديوار حاشا بلند است.

مشکل أصلى قطر؟

پس از بازگشت امير قطر به كشورش مطالبى از قول در رسانه هاى خبرى رسمى منتشر شد كه با توافقهاى بدست آمده در عربستان بين رئيس جمهورى امريكا و عربستان سعودى متناقض بود.

اختلاف شیعه وسنى !

آنچه درخبرها امده بود سخن مقام محترم رياست جمهور است كه: درتمام كشورهاى دنيا ميان شيعه وسنى اختلافي نيست!