حمله ی نظامی آمریکا به سوریه نقض آشکار قوانین بین المللی است

در پی حمله ی نظامی آمریکا به سوریه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر و طی آن اقدام یادشده ی آمریکا را به شدت محکوم کرد.

این مرکز در بیانیه خود چنین رفتاری را نقض آشکار قوانین بین المللی و بی اعتنایی به مشروعیت جهانی خواند و این اقدام را سنگ اندازی و مانع تراشی آشکار در راه گفتگوی سوری ـ سوری اعلام داشت.

در این بیانیه آمده است: این سازمان بر آن است که اقدام غیر موجه ایالات متحده ی آمریکا به رفتارهای خشونت بار، دارای بازتاب هایی است که بحران منطقه ای خاورمیانه را افزون تر می کند، به ویژه این که توجیه های ارائه شده از سوی آمریکا به هیچ حقیقتی مستند نیست و فراتر این که تا به حال اقدامی شفاف برای رفع ابهامات حمله ی هوایی به خان شیخون ارائه نداده است.

سازمان جهانی نفی خشونت تأکید کرده است: این اقدام غیر مسئولانه ی آمریکا به هیچ وجه موفقیت آمیز نخواهد بود؛ به ویژه که اوضاع منطقه ی خاورمیانه به طور خاص، و اوضاع جهان به طور کلی نمی تواند بیش از این بار خشونت، کشتار و جنگ را به دوش بکشد، بلکه در شرایط فعلی، جامعه ی جهانی به آرام سازی، گفتمان و تفاهم میان کشورها و ملت ها سخت نیازمند است.

لذا این سازمان از شورای امنیت می خواهد به وظیفه اش در حمایت قانونی از کشورها اقدام کند و آمریکا باید به توافق بین المللی پایبند باشد و با تصمیمات خود جامعه جهانی را به چند دستگی های مخاطره آمیز و حساب نشده نکشاند.

این سازمان همچنین از طرف های منازعه و درگیر در سوریه می خواهد به راه گفتمان، خشونت ستیزی و مهار کردن بحران سیاسی در سوریه روی آورند؛ چراکه این وضعیت کشور را فرسوده است. باشد که از این رهگذر ملت سرکوب شده و جنگ زده ی سوریه از درد و رنج چندین ساله رها شود.