بازهم مى توان گفت: دولت سوریه؟

بنوشته روزنامه شرق اوسط (وابسته به عربستان سعودى) ترامپ ملک سلمان را در جریان کامل هجوم موشکى امریکا به سوریه قرار داد، این تماس تلفنى منحصر بفرد بوده است.
آنچه موجب تأمل است اینکه: ملک سلمان تنها رئیسى بوده که ترامپ تلفنى تفاصیل خبر را به او داده است.
آیا بازهم مى شود گفت: دولت سوریه ملت خود را بامواد شیمیائى مورد هجوم قرار داده است؟
گفتنى است:
١- مخالفان بشار اسد از دولتهاى ترکیه، قطر وسعودیه کمک دریافت مى کنند.
٢- تاکنون هیچگونه تحقیقى در شناخت مقصر در استفاده از مواد شیمیائى صورت نگرفته است.
٣- دولت بوش با همین تهمت که عراق مواد شیمیائى دارد، عراق را مورد هجوم قرار داد، وپس از سالها امریکا وهمپیمانانشان نتوانسته اند ثابت کنند که در عراق مواد شیمیائى بوده است.
تاریخ تکرار مى شود، ومردم فراموش کار