امارات واسطه بین ترامپ وبوتین

درخبرها نیامده بود که دولت امارات طى چند جلسه مخفیانه و توسط نماینده غیر رسمى ترامپ از یک سو، واز سوى دیگر با شخصیت هاى نزدیک به بوتین پیامهائى رد وبدل نموده است.
روزنامه واشنگتن پوست درتاریخ ۴ آبریل ٢٠١٧ تفاصیل این وساطت را بیان کرده، مى گوید: مؤسس شرکت امنیتى بلاک ووتر از سوى امریکا، با یکى از دوستان بوتین چند روز پیش از انتخاب ترامپ در جزایر سیشل  ملاقات کرده است، در این ملاقات محرمانه وغیر رسمى طرفین توافق کردند با یک نقشه گاز انبرى ایران را محاصره نموده ونقش ایران را در خاورمیانه محدود کنند. 
شیخ محمد بن زاید باپرداخت ملیونها دلار به دولت سیشل و پوشش سرمایه گذارى، ویلاهاى متعدد خریدارى نمود وجلسات مخفیانه خود را در این جزیره انجام مى دهد.
گفته مى شود: این گونه جلسات، پس از اتهام ترامپ به همکارى بابوتین متوقف شده است ظاهراً.