باز انتشار عکسهای ۱۱ سپتامبر توسط وزارت دفاع امریکا

وزارت دفاع امریکا (بنتکون) عکساى گرفته شده بس از ۱۱ سبتامبر را باردیگر منتشر کرد.

معلوم نیست باز بخش اینها به چه منظورى صورت گرفته است، احتمال دارد این کار مقدمه جو سازى علیه عربستان سعودى باشد.