مصر، اخوان المسلمین یا دین گریزان؟

در دیدار اخیر بین رهبران مصر وعربستان سعودى در حاشیه کنفرانس اردن، طرفین به توافق رسیدند جزایر تیران وصنافیر بار دیگر به عربستان سعودى باز گردادنده شود.
مصر در زمان رئیس پیشین خود به قطر گرایش شدید پیدا کرد بدلیل توسعه روابط بین اخوان المسلمین مصر واخوان المسلمین قطر، در این گسترش روابط قطر مبالغ زیادى به مصر بعنوان کمک ومبالغى با عنوان سرمایه گذارى قطر در مصر به بانکهاى مصرى تحویل داد.
پس از واژگونى دولت اخوان المسلمین مصر، بار دیگر چرخه سیاست مصر روابط باعربستان سعودى را مطرح نمود، وروابط باقطر به سردى گرایش پیدا کرد.
اکنون وپس از تجدید روابط با عربستان سعودى، بار دیگر سیاستمداران دین زده پا به عرصه موفقیت گذارده و در نتیجه ملیون ها بشکه نفت سعودى سرازیر انبارها وبازار مصرف مصر گردید.
در این چرخشها، سیاستمداران طرفدار دین زده گان، و شخصیتهاى غیر وابسته، با نوشتن مقالات در مطبوعات عربى، سیاستهاى دولت عبد الفتاح سیسى را به چالش کشیده اند.
آنچه مهم است: خطرناک بودن هردو کشور قطر وعربستان است براى مردم مصر، چه آنکه قطر خواهان نفوذ اسرائیل در منطقه است، وعربستان أهرم نفوذى انگلستان در منطقه است، ولذا هردوى آنها منافع مردم مصر را نمى خواهند، وبه همین جهت براى مردم وکشور مصر هر دو سیاست مى تواند خطرناک باشد