چین ریش غیر طبیعى وپوشیدن نقاب را در مناطق مسلمان نشین ممنوع کرد

ایالت شینگیانک در قسمت غربى چین از اکثریت مسلمانان تشکیل یافته است، دولت چین این دستور را براى ردیابى تند گرایان مسلمان بیان کرده است.
گفتنى است: ریش بلند وغیر طبیعى اختصاص به مسلمانان ندارد، لیکن این قانون فقط در منطقه مسلمان نشین چین وبراى مسلمان اجرا مى شود.