(برکه السباع) جایگاه نگهدارى درندگان در سامراء

متوکل عباسی براى کشتن امام هادى (ع) دستور داد حضرت وارد این محوطه شوند، شاید که درندگان ایشان را بقتل رسانند