عربستان سعودى، چهره اى دیگر (!)

بعد از فوت ملک عبد الله بادشاه پیشین عربستان سعودى، سیاست این مملکت درمورد شیعه تغییر یافت، تا آنجاکه در دانشگاهها، ومساجد، واز طریق رسانه ها، نویسندگان، و… کنفرانسها، میتینگها، مقالات وسخنرانیها وکتابهاى فراوان ضد شیعه نوشته وانجام شد.
گاهاً شیعه را مجوسى، وگاهاً مرتد وکافر پنداشتند، وهنگامیکه پرزدینت ترامپ رئیس جمهور شد، شمشیرها ازرو بسته شد، وشد آنچه نباید می شد.
بحث برسر ایران نیست، چون این نوع برخورد باعراق نیز انجام گردید.
مدتها سنیهاى عراق را علیه شیعیان تحریک کردند، ملیارها دلار را تو جیب آنها واریز کردند، موصل را توسط وابستگان خودشان، یعنى داعش، باخاک یکسان کردند، شاید که جنگ شیعه وسنى راه اندازى کنند، وجریان شومى راه بیاندازند که منطقه در آتش فرو رود.
هوشیارى مرجعیت شیعه مانع از اجراى این طرح گردید ونقشه ها برآب رفت.
باتقویت فرزند ملک سلمان روش تغییر یافت، سید مقتدى صدر به عربستان دعوت شد، روابط باعراق بهبود یافت، مسیر روابط با ایران نیز تغییر یافت، بدون هیچ دلیل قانع کننده اى، شاید موضوعات سوریا ویمن سبب بود أما هرچه بود مسیر تغییر یافت.
عده اى برآنند که موضوع قطر وکمک ایران به آن جزیره سرکش، سبب این تغییر است، عربستان دریافت: براى ازبین بردن قطر وخروج محترمانه از یمن به ایران نیاز دارد، ولذا این چرخش ناگهانى صورت گرفت، تا آنجا که مقرر گردید کنسولگرى عربستان درنجف بازگشائى شود(!)
به نظرمیرسد موضوع ایران یا نزدیک کردن روابط سیاسى باعراق وشیعه ظاهرى باشد زیبا ولى طرح أصلى چیز دیگر باشد، گمان اینست که سعودى براى جنگ داخلى بین شیعیان خود را آماده مى کند.
موضوعى که امریکا نتوانست راهى پیش ببرد.
برای رسانیدن پول به احزاب وگروههاى کوچک شیعه، که غالباً نجف هستند، راهى جز کنسولگرى نجف نبود.
درمیان روحانییون نیز ساده لوحانى هستند که به دنبال فرصت هستند تا خود نمائى کنند و وضع نجف را به سوئى دیگر سوق دهند، البته این کار باعنوان تقارب بین مذاهب نیز مى تواند باشد.
سیاستمداران به دنبال جاه ومقام، احزاب به دنبال مال دنیا، و درمیان روحانیت نیز ساده لوحان فرصت طلب، هریک از جائى ضربه خورده بود، اینک به دنبال انتقام، راه وچاره اى مى اندیشند.
در این شرائط، کار اصلاح طلبان شیعه که تقریباً میتوان گفت فقط درمرجعیت است بسیار دشوار خواهد بود.
دراین میان، این مذهب است که متضرر میشود.