اختلاف شیعه وسنى !

آنچه درخبرها امده بود سخن مقام محترم ریاست جمهور است که: درتمام کشورهاى دنیا میان شیعه وسنى اختلافی نیست!

اما آنچه در خبرها نیامده بود اختلاف ریشه اى میان شیعه وسنى است که درکتابهاى معتبر طرفین موجود است.

به عنوان مثال، و پیش قسط:

سنی ها خدایشان شبهاى جمعه به زمین مى آید، وبا حضرت یعقوب کشتى گرفت، وهرکس معتقد باشد که خداوند را در اخرت نمیشود دید، کافر است.

درحالى که شیعه معتقد است خداوند جسم ندارد وقابل رؤیت نیست نه در دنیا ونه در اخرت، واعتقاد به رؤیت خداوند کفر است.

سنی ها معتقد هستند پیامبر همسرش را درمجلس عروسى بردوش خود نشاند، وایستاده ادرار مى کرد، وگاها نمازش قضا مى شد، ودر اخر عمر ….. گوئى نمود، وتمامى انجه سلمان رشدى درکتاب کفر امیزش ذکرکرد.

ولى شیعه پیامبرش مقدس، مهربان، باگذشت، پیام اور محبت ورحمت براى جهانیان است، طبق ایات کریمه قران مجید.

سنى ها، امامت را قبول ندارند، باوجود اینکه خود روایت مى کنند: هرکس بمیرد درحالى که امام زمان خود را نمى شناسد، کافر مرده است.

ولى شیعه امامت و ولایت را اصل مسلم  دانسته، ومعتقد است: هیچ امرى به اندازه امامت و ولایت مورد توجه اسلام نبوده است.

سنى ها، اطاعت از ولى امر سنى را واجب مى دانند اگرچه فاسق وظالم باشد، ولى اطاعت از ولى امر شیعه را قبول ندارند، سوریا، ایران وعراق بهترین نمونه مخالفت ایشان با ولى امر شیعه است.

ولى شیعه پیروى از مقام مرجعیت را درزمان غیبت مهمترین عامل بقاى مذهب دانسته واطاعت از ایشان را واجب مى داند.

سنى ها، روحانیت را کارمند اوقاف ومزدور دولت مى دانند، وماهیانه (الزاما) از دولت پول دریافت مى کنند.

ولى شیعه، حوزه ها وروحانیت را مستقل دانسته و وابستگى به دولتهارا حرام مى داند، وهنگامى که درعراق وبحرین (به عنوان مثال) زمزمه استخدام روحانى براى وزارت اوقاف به گوش رسید، اقای سیستانى ان راحرام دانست، وشیرازى ان را مقید به حفظ استقلال روحانى وعمل به دستورات شرع نمود.

همین زمزمه (وابستگى روحانیت به دولت) در روزهاى نخست انقلاب ایران بین اقاى مهندس بازرگان ومسؤولین نظام مطرح گردیده وبه شدت با ان مخالفت شد.

حال باوجود اختلافات ریشه اى وعقیدتى میان شیعه وسنى، منظور مقام ریاست محترم جمهورى را نفهمیدیم.

اگر منظور ایشان اینست که درتمام کشورهاى جهان شیعه وسنى بایکدیگر جنگ ندارند، این فرمایش صحیح است از دیدگاه شیعه، وطالبان وداعش وانچه درسوریه اتفاق مى افتد وبحرین ومنطقه شرقیه عربستان سعودى نیز مستثنى نیست، همه اینها تند روهائى هستند که ربطى به اهل سنت ندارند!!

ولى اگر منظور ایشان اختلافات عقیدتى است، که باید کتابهاى صحاح اهل سنت وکتابهاى معتبر شیعه را تغییر واصلاح نمود.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

نویسنده : نکته بین