سازمان جهانی نفی خشونت: دولت چین به طور آشکار حقوق مسلمانان این کشور را نقض کرده است

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای اقدام دولت چین به نقض حقوق مسلمانان این کشور را محکوم کرد؛ اقدام و رفتاری که ماندگاری کیان اسلامی و مسلمانانِ این کشور را به شدت تهدید می کند، چراکه این دولت با صدور قانونی، مسلمانان را از روزه گرفتن که یکی از واجبات و از فروع دین حنیف اسلام می باشد باز داشته است.

بنابر اخبار مستندِ رسیده از چین، مسئولان دولتی این کشور مسلمانان را مجبور کرده اند که در ماه مبارک رمضان حق ندارند روزه بگیرند و اگر ثابت شود که کسی روزه گرفته است کیفری بی سابقه در انتظار اوست.

لذا این سازمان نسبت به این قانون نژادپرستانه ابراز نگرانی کرده، از دولت چین می خواهد از چنین اقدام های ستمکارانه صرف نظر کند، چراکه این قبیل قوانین و مصوبات، نقض آشکار و بی پرده ی حقوق مدنی، انسانی و دینی افراد است که معاهدات و پیمان های حقوق بشری و تمام قوانین جهانی در این زمینه آن را تضمین کرده است.

این سازمان همچنین هشدار داده است که چنین تصمیم هایی در دو عرصه ی قانونی و حقوقی پیامدهای منفی خواهد داشت، وانگهی تحقیر و تجاوز به حقوق مسلمانان به شمار می رود که رفتاری محکوم و در صورت ادامه ی این روند واکنش های اجتماعی به بار خواهد آورد.