ممنوعیت انجام شعائر دینى و عبادى در زندان هاى بحرین

وزارت کشور بحرین بازداشت شدگان در زندان حوض الجاف و زندان مرکزی جو را از انجام آیین های دینی خود باز می دارند و تهدید می کنند که آنها را به شدت مجازات خواهند کرد. 

مقامات وزارت کشور بحرین برای توجیه اقدام خود در بازداشتن زندانیان شیعه از به جا آوردن عبادت و فرائض دینی، ادعا کردند که انجام شعائر دینی “قوانین ایمنی” در زندان را نقض می کند!

این ادعا در حالی مطرح می شود که حقوقدانان تاکید دارند، طبق قوانین زندانها در بحرین، زندانیان می توانند به آیین ها و مناسک دینی خود عمل کنند.

وزارت کشور آمریکا نیز تاکید کرد که بازداشت شدگان شیعه در بحرین از انجام مناسک دینی خود منع شده اند و مقامات دولتی بحرین اقدام خود را اینگونه توجیه می کنند که زندانیان برای شرکت در مراسم دینی تجمعات گسترده ای برپا می کنند.