الازهر وصیّ مسلمانان نیست

شریف الشوباشی نویسنده مطبوعاتی عرب زبان در گفتوگو با برنامه صاله الحریر در برنامه صدی البلد مصر تلویزیون مصر گفت: برخی احکام شریعت از صد سال پیش اجرا شده اما اکنون به آن عمل نمی شود مانند حکم بریدن دست سارق که اکنون با توجه به پیشرفت جوامع و متفاوت شدن شرایط روزگار ما اجرا نمی شود و از این رو الازهر حق ندارد در مسائل داخلی تونس دخالت کند و باید اجازه بدهد علمای تونس خودشان درباره مسائل شرعی کشورشان تصمیم بگیرند، به ویژه این که علمای تونس هم هنوز در رابطه با مساوات ارث مرد و زن فتوا نداده اند و فقط این مساله مطرح و مورد نقاش واقع شده است.

وی افزود: الازهر محترم است اما سلطه ای بر کشورهای اسلامی ندارد و اتفاقاتی که در مورد مساوات میان ارث مرد و زن در تونس مطرح شده هنوز به مرحله قطعیت نرسیده، تا منافاتی با اسلام داشته باشد و از سوی دیگر الازهر نیز وصیّ و صاحب اختیار مسلمانان خارج از مصر و حتی مصر نیست.

این اظهار نظر شوباشی پس از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور تونس خواستار صدور فتوایی مبنی بر مساوات مرد و زن در ارث و جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان از سوی علمای تونس شده بود و الازهر نیز در واکنش سریع به این درخواست رئیس جمهور تونس بیانیه ای از سوی علمای الازهر و احمد الطیب شیخ الازهر منتشر کرد و مخالفت خود را با این درخواست رئیس جمهور تونس اعلام کرد و گفت: مساله ارث زن و مرد از مسائلی که حکم آن به صورت صریح و با جزئیاتش در قرآن مطرح شده و از این رو قابل اجتهاد و تغییر نیست.