٢٠٢٠ نزدیک است(!)

در طول تاریخ، عموماً همفکرها وهمکاران  هنگام لو رفتن، یکدیگر را متهم مى کنند، وبگفته مثل شیرین فارسى: دیوار حاشا بلند است.

این موضوع در جریانهاى اخیر بین کشورهاى عربستان، امارات، بحرین، وبیچاره مصر، کاملاصدق مى کند.

دولتهاى خلیجى هریک دو وجب مساحت زمینى دارند وخروارها (رُو، وغرور) وتوقع، لیکن مصر که ازهمه بزرگتر وریشه دارتراست، در این جریان مورد معامله قرار گرفته وبخاطر نیاز به نقدینگى مجبور شده است با دولتهاى فوق همصدا شود.

درست است که قطر با داشتن شبکه جهانى الجزیره، مو دماغ همه کشورها شده بود، لیکن در حمایت از تُندروها، همه آن کشورها، باستثناى مصر، دستشان تو یک پیاله بود، وهمه در تحریک آشوبهاى (بهار عربى) شریک بودند، البته با اندکى اختلاف.

از آنجائى که هر آغازى پایانى دارد، این قصه نیز به پایان نزدیک است، وبراى آنکه حسابهاى قدیمى تصفیه شود، ومنطقه خلیج یک جا به غرب واگذار شود، ومنابع آنها بنفع غیر مسلمانان مصادره شود، غرب این باور را به وجود اورده که هرکدام ازشما کشورهاى خلیجى با ما بیشتر هماهنگى کند، قدرتش محفوظ ورژیم پابرجا خواهد ماند، این کشورهارا بر آن واداشته است که اسرار یکدیگر را فاش کنند، وزیر میزى با غرب بیعت علنى کنند (!!)

همه کشورهاى عربى واسلامى از شبکه جهانى الجزیره ناراحت هستند، ودر واقع این شبکه صهیونیستى به جنگ همه آمده است، لذا برچیدن این شبکه بطور علنى، وغیر علنى، مورد اتفاق همه است.

وچون این شبکه بوجود نیامده که خلال مدت کوتاه برچیده شود، وهمه این را مى دانند، لیکن هریک به نوبه خود سعى دارد این شبکه را کنترل نماید. دقیقاً مانند واتس اب وتلگرام و… که همه کشورها مجبور هستند با آن زندگى ودست وپنجه نرم کنند، ونمى توانند آن را ازبین ببرند، لیکن همه خواهان محدود کردن آن هستند.

عاقبت همه این دولتهاى خودکامه یک روز نه چندان دور، برچیده خواهند شد. این وعده خداوند است که دنیا همچون فاحشه ایست که هر شب را دربغل یک مرد میگذراند، ظالم را به کرسى قدرت مینشاند تاظلم کند وسپس با دست ظالم دیگرى واژگون نماید واین تاج وتخت ها میزبان افراد مختلفى بشود.

در روایت از امام حسن عسکرى علیه السلام ودر مذمت صوفیان آمده استه که خداوند هر سر جنبنده اى را (پیش از ظهور امام زمان) به قدرت میرساند تا حکومت کند، وظلم پیشه سازد، تا کسى مدعى عدالت نشود، وحجت برهمه تمام شود.

پیشبینیها تحقق چیدمان جدید کشورهاى خلیج را درسال ٢٠٢٠ مى دانند، اگر این پیش بینیها درست باشد، نقشه خلیج تغییر پیداخواهد کرد، بعضى نامها محو وبعضى کشورها بزرگ یا کوچک خواهد شد.

جیب غربیها پر واقتصاد کشورهاى عربى واسلامى با دگرگونى روبرو خواهد بود، واین سیر نزولى نتیجه لو دادن کشورهائى از خاورمیانه است ومتهم نمودن یکدیگر به حمایت از تبهکاران وتروریستها، ولی این موضوع درتاریخ مى ماند که همه این کشورها وغیرشان (!) در بهم زدن وضع أمنیت کشورهاى دیگر شریک بودند، وتبادل اتهام جز تسریع در نزدیک شدن به سال ٢٠٢٠ نتیجه دیگرى ندارد. 

نویسنده : نکته بین

٨ مرداد ٩۶