گوشی و همسر

راستى هیچ فکر کرده اید چه تناسبى بین گوشى تلفن همراه وهمسرعزیز وترگل برگل شما هست؟

هردوى باگوش ومغز انسانها ارتباط دارند وبه نوعى در گوش آدمى زمزمه مى کنند. این سؤال را توسط انترنت براى افراد باذوق فرستادیم ، این جوابها براى نویسنده آمد:

         

“خانم ها’:          

اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با همسرتان بر خورد میکردید.اکنون خوشبخترین فردِ دنیا بودید.          

اگر هر روز شارژش میکردید

اگر باهاش در روز از همه بیشتر صحبت میکردید.

اگرپایِ صحبت‌هایش مینشستید.

اگر پیغام‌هایش را دریافت میکردید.

اگر پول خرجش میکردید.

اگر براش زیور آلاتِ تزئینی میخریدید.

اگر دورش یک محافظ محکم میکشیدید.

اگر در نبودش احساسِ کمبود میکردید.

اگر حاضر نبودید کسی‌ نزدیکش شود.

اگر حتی مطالبِ خصوصیتان را به حافظه اش میسپردید.

اگر همیشه و همه‌جا همراهتان بود حتی در اوج تنهایی‌..

اگر همیشه همراهِ اولتان بود با داشتن یک همسر خوب و مهربان هیچکس تنها نیست.

” آقایان”:          

پاسخ خانمها بسیار زیبا بود ولی یادآوری میکنیم که:

گوشی سر خود حرف نمیزنه

گوشی با یک دکمه خفه میشه

گوشی نمیگه چی بخر چی نخر

گوشی نمیگه چرا دیر اومدی

گوشی میتونه روی سایلنت باشه

گوشی میتونه خاموش باشه

گوشی نمیگه شب زود بیا بریم خونه مامانم

گوشی رو اگه جا بزاری نمیگه چرا منو نبردی

گوشی با دوستاش بیرون نمیره

گوشی حداقل نصفه شبا زنگ نمی خوره

راستی از همه اینا مهمتر:

“بیشتر مردم سالی یه بار گوشی عوض می کنن” !

نویسنده : نکته بین