قطر؛ اتحاد و یا افتراق کشورهای عربی؟

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» خواستار صلح و آرامش و اتحاد اسلامی علی رغم نزاع های سیاسی شد.

این سازمان با اعلام نارضایتی شدید خود از بحران عمیق به وجود آمده بین قطر و سایر کشورهای عربی، از تمامی گروه ها خواست تا با حفظ آرامش در زمینه افزایش صلح و اتحاد اسلامی در تمامی موارد قدم بردارند.

سازمان جهانی نفی خشونت بحران به وجود آمده بین کشورهای عربی را دلیلی بر عصبانیت و سرخوردگی منطقه ای می داند، زیرا که دو سوی منازعه کشورهای مسلمان و عربی هستند که در بسیاری از موارد با هم اشتراکات عقیدتی و فرهنگی دارند. اتفاقی که رخ داده است یک بیماری نادر و خطرناک است که می بایست به سرعت درمان شود تا از انتشار و گسترش آن جلوگیری شود.

این سازمان از تمامی دولت های سیاسی می خواهد تا از سرنوشت مشترک خود آگاه باشند؛ زیرا امنیت اجتماعی و آشتی ملی در این کشورها همچون زنجیری متصل به هم است و هرگونه بحران و مشکل در یکی از این کشورها آسیب های جدی به سایر کشورهای منطقه وارد می کند.

این سازمان همچنین بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان، غیر نظامیان و منافع جمعی مردم تأکید کرده و اظهار داشته است: اختلالات اقتصادی و ممنوعیت سفر گناهی نابخشودنی علیه غیر نظامیان و نقض آشکار منشور حقوق بشر است.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از همه کشورهای مربوط می خواهد تا منافع و امور شهروندان خود را مورد بررسی قرار دهند و اقدامات تنبیهی اخیر را به امید پایان بخشیدن به اختلافات بازنگری کنند. همه کشورها باید سعی کنند تا خواسته یا ناخواسته بحران کنونی را تشدید نکنند و تنها با هدف صلح و آرامش میان کشورهای عربی قدم بردارند.