مسلمان آزاده: بازداشت زنان در بحرین مغایر با عرف و قوانین بین الملل است

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) در بیانیه ای هدف قرار دادن زنان بحرینی و بازداشت آنان ،از سوی حکومت این کشور را به شدت محکوم کرده و آن را مغایر با عرف و قوانین بین الملل دانست.

در پی اعتراضات  مسالمت آمیز و سراسری مردم بحرین در عدالت خواهی و آزادی اجتماعی، دولتمردان بحرین این بار زنان شیعه این سرزمین را هدف قرار داده اند و این درحالی است که این رفتارها بدور از جوانمردی و معیارهای انسانی در جهان می باشد.

مسلمان آزاده در ادامه بیانیه خود آورده است: به گزارش منابع موثق، زنان شیعه بحرینی نه تنها توسط نیروهای رژیم آل خلیفه، بازداشت شده و به زندان افکنده شدند؛ بلکه مورد هتک حرمت، آزارهای جنسی و انواع شکنجه های  جسمی و روحی قرار گرفته اند که این رفتارهای غیر انسانی، باعث تاسف است.

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده ) افزود: ضعف و احساس ناتوانی دولتمردان بحرین تا این حد در مقابله با ملت خویش، چالشی خطرناک محسوب می شود، بنابراین باید جامعه بین الملل، سازمان های حقوق بشری بدون فوت وقت در این موارد مداخله نموده و عاملان آان را در دادگاه های بین الملل محاکمه کنند .

این سازمان در پایان بیانیه خود، از حکومت بحرین خواست تا دست از اعمال غیر انسانی خود کشیده و زنان در بند این رژیم را فورا آزاد کند .