بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت در زمینه استمرار عملکرد ترکیه در نادیده گرفتن حقوق بشر

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» درباره ی نادیده گرفته شدن حقوق بشر توسط دولت ترکیه بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» خبر اقدام دولت و حاکمیت کشور ترکیه در زمینه دستگیری و بازداشت شماری از برجسته ترین مدافعان حقوق بشر در این کشور، به ویژه نمایندگان داخلی سازمان های بین المللی حقوق بشر را دریافت کرد و آن را به شدت محکوم می کند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان از طریق منابع موثق مطلع شده است که دستگاه امنیتی ترکیه طی چند روز گذشته شماری از فعالان حقوق بشری و نمایندگان سازمان های حقوق بشری بین المللی در کشور ترکیه را بازداشت کرده است. این اقدام تشدید بی سابقه و آشکار در این زمینه است که اصل آزادی های فردی و آزادی های عمومی را در ترکیه هدف قرار داده است و اقدامی ابهام آلود و مشکوک برای خاموش کردن و بستن دهان معترضان و لگدمال کردن نظام مند و برنامه ریزی شده ی حقوق بشر در ترکیه می باشد.

سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه ی بیانیه ی خود آورده است: از نظر این سازمان، اقدام دستگاه های امنیتی در بازداشت مدافعان حقوق بشر، مقابله ی آشکار با قوانین بین المللیِ مورد توافق و پدیده ای زشت و مردود است.

دولت ترکیه باید این روش و روند را متوقف کند و از راهی که در پیش گرفته باز گردد. تأکید سازمان بر این است که بدون فوت وقت و با در نظر گرفتن ضرورت و بایستگی، بازداشت شدگانِ فعال در زمینه ی حقوق بشر را آزاد کند.

این سازمان حمایت خود را از ملتِ ستمدیده و استبداد زده ی ترکیه که از اقدامات و وحشت آفرینی دولت بر ضد ملت در رنج است اعلام می دارد.

سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه ی خود آورده است: این سازمان از تمام تشکل های بین المللی و سازمان های حقوق بشری می خواهد که اقدامات و حرمت شکنی های علنی و رسوای دولت ترکیه را محکوم کنند و این که مؤسسه و سازمان و نهادهای ذی ربط دولت ترکیه را به تجدیدنظر در رفتار خود و عقب نشینی از چنین اقداماتی وا دارند و اینکه نهادهای متخلف در سیاست های خود در تعامل سخت گیرانه در زمینه مسائل حقوق بشری ـ که در چندین سال گذشته مبنای عمل خود قرار داده بودند ـ تجدیدنظر کنند.