پس از اینکه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از عملیات تروریستی گروهکِ خودخوانده ی “حرکه الشباب” بر ضد مردم بی دفاع و بی پناه سومالی مطلع شد، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: این سازمان با کمال تأسف و تألم از اقدام تروریستی و خونین «حرکه الشباب؛ جنبش جوانان» اطلاع یافت.

این سازمان از جامعه ی جهانی می خواهد در کنار دولت و ملت سومالی بایستد؛ ملتی که از رفتارها و نادیده گرفتن و بی اعتنایی به حقوقش به وسیله ی این گروهک تروریستی به تنگ آمده است.

در ادامه ی بیانیه آمده است: بنابر تأکید منابع پزشکی و شاهدان میدانی بیش از هفتاد تن از نیروهای امنیتی سومالی در پی حمله ی ناگهانی حرکه الشباب به یک اردوگاه نظامیِ دولتی در اقلیم «پانت لند» در شرق سومالی کشته شدند و خسارت های فراوانی به اموال عمومی و شخصیِ مردم وارد شد.

این سازمان از جامعه ی جهانی همچنان خواسته است که در کنار ملت سومالی قرار بگیرد و به حمایت از آنان برخیزد. بر همگان روشن است که ملت سومالی طی چند دهه اخیر در آتشی که گروه ها و دسته های تکفیریِ مسلح برافروخته اند، می سوزد؛ گروه هایی که مغرورانه و بی پروا حریم مقدسات و حرمت ها را شکستند و می شکنند و هیچ اراده ی حقیقی و محکم برای جلوگیری از رفتار منحرف خونبار خود نمی بینند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پایان بیانیه ی خود آورده است: سازمان جهانی نفی خشونت عملیات تروریستی حرکه الشباب به عنوان بازوی سازمان تروریستی القاعده را محکوم و حمایت خود را از ملت سومالی اعلام می دارد و تا حاکم شدن امنیت و صلح اجتماعی در آن کشور در کنار ملت سومالی خواهد ایستاد و از تمام نیروها و حکومت های منطقه ای و بین المللی می خواهد در کنار این کشور قرار گیرند و دولت سومالی را در تلاش خود برای از میان برداشتن تمام گونه های تروریسم، خشونت و افراطگری کور، یاری کنند.