اعتراض مرکل به وضعیت حقوق بشر درعربستان سعودی

صدر اعظم آلمان در جریان دیدار از ریاض به احکام اعدام صادره از سوی دادگاههای عربستان سعودی و وضعیت حقوق بشر در آن کشور اعتراض کرد.

‘ آنجلا مرکل’ اظهار داشت : عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین احکام اعدام است و محکومان به جرم های غیر مهلک نظیر قاچاق مواد مخدر اعدام می شوند.

مرکل به وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی اعتراض کرد.

صدر اعظم آلمان همچنین به این نکته اشاره کرد که زنان عربستان سعودی تا سال ۲۰۱۵ اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند و از سال ۲۰۱۵ اجازه یافتند تنها برای صندلی های شورا های محلی در انتخابات شرکت کنند.