منع استفاده از حجاب کامل توسط کارکنان دولتی در آلمان

نمایندگان پارلمان آلمان پنجشنبه شب قانونی را تصویب کردند که طبق آن استفاده از حجاب کامل به ویژه برای کارکنان دولت منع می‌شود.

این قانون در حالی در آلمان تصویب می‌شود که این کشور بیش از یک میلیون آواره که اکثرشان مسلمان هستند، پذیرش کرده است.

قانون جدید کارکنان بخش دولتی را ملزم می‌کند در محل کار و ماموریت خود صورتشان را کاملا باز نگه دارند اما استفاده از حجاب کامل در اماکن عمومی ممنوع نیست.