سازمان جهانی نفی خشونت پایبندی به مقررات روز جهانی زن در زمینه فعالیت زنان در عرصه ی دانش را خواستار شد

به مناسبت نزدیک شدن به روز جهانی زن، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ملت ها و امت های جهان از رهگذر سازمان ملل متحد برای شرکت دادن زنان در برنامه ی توسعه که تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه خواهد داشت به اجماع رسیده اند و این که از رهگذر این طرح نیمی از جامعه، یعنی زنان در طرح بزرگ انسانی سهیم و شریک می شوند.

سازمان ملل متحد با این تصمیم، مجموعه اهداف توسعه گرانه پایا و جهانیِ فراگیر و بلندمدت را با معیار و مبنای مردم محوری و تلاش خستگی ناپذیر مدّنظر قرار داده است تا با فرارسیدن سال ۲۰۳۰ میلادی این طرح به طور کامل تحقق یابد و بدین ترتیب و از این رهگذر تمام گونه های فقر از بین برود. باید توجه داشت فقر، بزرگ ترین چالشی است که گریبان جهانیان را گرفته است و تحقق بخشیدن به توسعه ی پایدار و پایبندی به آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مستلزم پیاده و اجرایی شدن این برنامه است. البته این طرح باید به صورت متوازن و کامل بر پایه اهداف توسعه هزاره سوم محقق شود که باید برای عملیاتی و اجرایی کردن کارهای برجای مانده ی آن به پا خاست.

شرکت کنندگان در این نشست بر معیارها و شروطی برای خیزش انسانی مطلوب در چارچوب برنامه مورد بحث به اجماع رسیده اند، به این معنا که این برنامه بدون شرکت فعال زنان در زمینه های علمی، تکنولوژی و نوآوری ممکن نخواهد بود مگر با به کارگیری زنان و دختران با رده های سنی گوناگون در سطوح مساوی علمی.

نشست روز پانزدهم ماه فوریه ی هر سال به بررسی و نظارت بر روند حرکت راهکارها و برنامه هایی اختصاص یافته است تا زنان از توانمندی و مشارکت فعال در تمام علوم انسانی و اقتصادی بین المللی برخوردار شوند.

لذا با اهمیت ورزیدن و از خاستگاه ثوابت حقوقی خود، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از تمام ملت ها می خواهد که به مقررات این روز و فعال کردن آن در سطح جهانی پایبند بوده، نسبت به آن همت ورزند و به صورت فراکشوری و جهانی آن را فعال و عملیاتی کنند، زیرا این طرح یکی از اهداف والایی است که جامعه و انسان ها را به پیشرفت نایل می کند، اهدافی که آموزه های آسمانی و قوانین زمینی آن را پذیرفته اند.

دیگر باره بر اهمیت التزام و پایبندی به مقررات یادشده تأکید می شود.