سازمان جهانی نفی خشونت: شرکت کنندگان در همایش داووس سوئیس راهکارهایی خردمندانه برای نجات جهان برگزینند

در پی تشکیل همایش سران اقتصادی و سیاسی جهان در داووسِ سوئیس، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

سران کشورهای بزرگ اقتصادی و رؤسای کمپانی های بزرگ جهان در حالی در همایش سالیانه ی داووس شرکت می کنند که فروپاشی و پیامدهای مخاطره آمیز اقتصادی فراگیر شده است. از دیگر سو در پی بروز نابسامانی ها و عدم ثبات سیاسی، چالش هایی شوک آور در عرصه ی انسانی شماری از کشورها را دربر گرفته است؛ بدون اینکه بین نژادها، جنسیت ها و قومیت ها تمایزی وجود داشته باشد.

شرکت کنندگان در همایش داووس به حجم و گستره ی خطرهایی که تمام جامعه ی بشری را تهدید می کند به خوبی آگاه هستند، لذا بررسی وضعیت مورد نظر و بازنگری در ماهیت و طبیعت مقرراتی که از این همایش به دست می آید، ضروری است. وانگهی شرکت کنندگان در این همایش باید راهکارهایی برگزینند تا از خراب شدن اوضاع در کشورهای جامعه ی جهانی به ویژه کشورهای فقیر که مردمانش از تزلزل و بی ثباتی اوضاع معیشتی در رنج هستند، جلوگیری کنند.

حوادث و فجایع زیادی بر کشورهایی که با بحران خطرناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درگیر هستند، وارد آمده است و از آغاز این دهه ی میلادی دامنه ی آن رو به گسترش می باشد و این در حالی است که سیاست ها و ایجاد تزلزل هایی از سوی کشورهای قوی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این مشکلات و وضعیت نابسامان دامن زده است.

بر اثر پدیده ی گرم شدن زمین، اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته و جز آن دچار تزلزل و فروپاشی شده است. به عنوان مثال، آلاینده های صنایع سنگین و فوق سنگین اثری منفی بر محیط زیست داشته و موجب خشک و لم یزرع شدن بسیاری از زمین های کشاورزی و در نتیجه بیابان زایی شده است که در نهایت مهاجرت و جلای وطن بسیاری از مردم را به دلیل گرسنگی، محرومیت و بیکاری دربر داشته است.

همزمان سیاست های انحصاری و منفعت جویانه و تنگ نظرانه در این روند سهم داشته است، به این معنا که اوضاع معیشتی شماری از کشورها را به مرز نابودی کشانده است. شایان تذکر است که شرایط یادشده نتیجه ی بدتر شدن سیاست های اقتصادی کشورهای توسعه یافته است که از دیرباز تاکنون از عملکرد بانک بین الملل در رنج بوده و هستند؛ بانکی که با هدف نجات ملت ها و توسعه ی آن ها کار خود را آغاز کرد اما به وسیله ای برای وارد آوردن فشارهای سیاسیِ با انگیزه ی دخالت در امور داخلی کشورها و در اختیار گرفتن سرنوشت آنان بدل شد.

عالی جنابان! غافل نشوید که پدیده ی تروریسمِ فراگیر که ملت ها، مخصوصاً ملت های شما را درگیر خود کرده است، به دلیل محرومیت ها و آشوب هایی است که دیگر ملت ها به ویژه ملت های مسلمان را دربر گرفته است، چراکه گروه های افراطی برای اندیشه های ویرانگر خود در جوامع فقرزده زمینه ای مناسب و بستری امن یافته اند.

گرامیان! در این مختصر نمی توانیم به شرح پیامدهای ناشی از سیاست های اقتصادی شما بپردازیم؛ همان سیاست هایی که دولت ها و کمپانی های غول پیکر و کارتل های بزرگ شما در پیش گرفته و در دستورالعمل خود قرار داده اند.

در این میانه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» شرکت کنندگان در این همایش را به مطلبی توجه می دهد و آن این است که شما برای ایجاد ثبات در ساختار جهانی اقتصاد گرد آمده اید، لذا باید گستردگی تهدیدات پیش روی ملت های توسعه یافته و جوامع خود را مدّنظر قرار داده، آن را در ساختار مورد نظر لحاظ دارید.

از این رو، سازمان جهانی نفی خشونت از شما می خواهد مصوبه ها و مقرراتی ارائه دهید که همگان را از نابسامانی هایی که جامعه ی بشری در آن گرفتار آمده است رهایی بخشد و مسائل ویژه ی زندگی بشر را در معادلات خود لحاظ دارد. به این امید که اشتباهات گذشته جبران شود و زمان و شرایط فعلی و آینده را سر و سامان دهد، والله من وراء القصد.