دادگاه نظامی بحرین ۶ غیرنظامی را به اعدام محکوم کرد

شماری از شهروندان بحرینی متهم در پرونده های قضایی بی پایه و اساس، از سوی دادگاه های نظامی این کشور به اعدام محکوم شدند.

به گزارش پایگاه خبری به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی «اللولوه» بحرین، دادگاه های نظامی و محرمانه نظام حاکم در این کشور با صدور احکام جنون آمیزی، شش شهروند را در پرونده های مختلف ناشی از دسیسه چینی و بی پایه و اساس به اعدام محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین ضمن اعلام بر این که احکام صادر شده فاقد مشروعیت هستند و به اقدامات غیر انسانی و اعترافات گرفته شده زیر شکنجه وحشیانه استناد کرده، تاکید کرد که جامعه بین المللی در برابر این حجم از جنایت ها و جرایم مربوط به بی عدالتی در این کشور باید سکوت خود را بشکند و از فشارهای دلارهای نفتی رهایی یابد.

جمعیت اسلامی وفاق ضمن تاکید بر این که نظام حاکم در بحرین شایستگی و توانایی اداره مسائل عمومی کشور بر اساس رویکرد انتقام جویانه و بی پروای کنونی خود را ندارد و ساده ترین حقوق مردم نیز در نهاد قضایی این کشور زیر پا گذاشته شده جایی که نهادهای قضایی و امنیتی در مجازات مخالفان خودکامگی، استبداد و فساد به کار گرفته می شوند، خاطر نشان ساخت که نبود دولت و نهادهای آن جهان را در برابر مسئولیت تاریخی اقدام برای نجات اکثریت ملت بحرین قرار می دهد که به دلیل درخواست دمکراسی، عدالت، آزادی، احترام به حقوق بشر و ایجاد دولت نهادی، زیر یوغ ظلم، ستم، سرکوب، شکنجه و فشار گروه حاکم زندگی می کنند.