درخواست سازمان جهانی نفی خشونت از دالایی لاما برای جلوگیری از کشتار مسلمانان در کشور میانمار

در پی بالا گرفتن کشتار و خشونت بودایی ها بر ضد مسلمانان بی دفاع و بی پناه میانمار، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: خشونت دینی ـ مذهبی در کشور میانمار با انگیزه ی مشکوک و نژادپرستانه روز به روز به صورت مخاطره آمیزی فزونی می گیرد؛ خشونتی که هزاران زن و مرد، پیر و جوان و خردسال مسلمان را به کام مرگ فرستاده است و این در حالی است که سازمان ملل متحد خواستار توقف این خشونت خصمانه در میانمار شده است.

مسلمانان این کشور به صورت برنامه ریزی شده و نظام مند آماج خشونت های گوناگون قرار دارند، حال آنکه دولت میانمار در متوقف کردن چرخه ی این خشونتِ خونبار ناتوان است و البته در برخی موارد آن را دامن زده و از آن حمایت می کند. لذا وضعیت انسانیِ اقلیت مسلمان میانمار بدتر و بدتر می شود.

در این بیانیه آمده است: اسناد و شواهدی وجود دارد که راهبان بودایی میانمار، خشونت طلب ها را بر ضد اقلیت مسلمان این کشور تحریک کرده اند و در نتیجه، این اقلیت بی دفاع در معرض شکنجه و سایر اعمال ضد انسانی و نقض حقوق بشری قرار گرفته اند. همزمان بسیاری از روستاها و مناطقِ با اکثریت مسلمان شاهد سوزانده شدن خانه و دارایی خود و کوچ اجباری بوده اند؛ رفتاری که از بربریت و خوی به شدت وحشیانه ی مرتکبانِ آن حکایت دارد.

لذا سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از دالایی لاما، پدر روحانی و معنوی بوداییان، می خواهد که برای جلوگیری از نقض حقوق همه جانبه ی شهروندان مسلمان میانمار پادرمیانی کند و از اعمال تحریک آمیز و نفرتِ نژادی بر ضد آنان جلوگیری نماید و باید و باید در حفظ سلامت و امنیت این اقلیت دینی بکوشد و به آن اهتمام ورزد.

در پایانِ این بیانیه آمده است: مسلمانان میانمار هدف نسل کشی قرار گرفته اند و قوانین سازمان ملل متحد و حتی شرایع آسمانی و عرف اجتماعی نقض شده است و اگر این روند ادامه یابد به تهدیدی بالفعل بدل خواهد شد، لذا این سازمان تأکید دارد که ریشه کن نمودن این فتنه ی شعله ور در میانمار از طریق گفتگو و بستن پیمانِ زندگی برای تمام طیف های جامعه ی میانمار و تضمین کننده ی آشتی ملی ضرورتی انکار ناپذیر دارد.