بحرین، محاکمه روحانی شیعه را به تعویق انداخت

«عبدالله الشملاوی» وکیل بحرینی در این باره گفت: دادگاه بحرین به دادخواست ارائه شده علیه المشعل در خصوص اتهامات واهی نسبت داده شده به وی رسیدگی کرد.

نیروهای آل خلیفه ۱۴ آگوست گذشته المشعل را که برای تبلیغ به کویت رفته بود، در حال بازگشت از این کشور بازداشت کردند.

از سید محی الدین المشعل هیچ فعالیت سیاسی شناخته نشده است. وی خطیب مجالس حسینی است و داری تالیفاتی در موضوعات دینی و قرآنی می باشد.

المشعل ژانویه ۲۰۱۰ به توصیه علمای این کشور از قوه قضائیه آل خلیفه استعفا کرد این در حالی بود که وی هنوز وظایف خود در دادگاه شرعی جعفری را آغاز نکرده بود. به گفته تحلیلگران، اقدامات اخیر آل خلیفه برای انتقام از وی صورت می گیرد.