مجموعه

نا گفته ها

گوشی و همسر

راستى هيچ فكر كرده ايد چه تناسبى بين گوشى تلفن همراه وهمسرعزيز وترگل برگل شما هست؟

اختلاف شیعه وسنى !

آنچه درخبرها امده بود سخن مقام محترم رياست جمهور است كه: درتمام كشورهاى دنيا ميان شيعه وسنى اختلافي نيست!